Política de privacitat

FUNDACIÓ SHE vol posar en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web la seva política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal que poguessin ser recollides o tractades en aquesta web.

Les dades de caràcter personal que FUNDACIÓ SHE pugui arribar a obtenir dels usuaris del lloc web seran tractats segons les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei.

Responsable del fitxer

El responsable del fitxer o fitxers que continguin dades de caràcter personal recollides en aquesta web es FUNDACIÓ PRIVADA SHE, fundació inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2698, amb CIF núm. G65-269284, i amb domicili social a l’Avda. Diagonal 442, 3º, 1ª de Barcelona (Espanya).

Informació i finalitat

De conformitat amb el que estableix la LOPD, informem als usuaris de l’existència d’un fitxer denominat “Comunicació” propietat de FUNDACIÓ PRIVADA SHE que està degudament inscrit al Registre General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Les dades que els usuaris facilitin a través dels diferents formularis d’aquesta web quedaran inclosos en l’esmentat fitxer amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes realitzades. Així mateix, per aquells usuaris que hagin expressat el seu consentiment, les dades de contacte s’utilitzaran per mantenir informats als usuaris de les novetats, esdeveniments o notícies d’interès relacionats amb la Fundació mitjançant l’enviament de butlletins (newsletter) per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació que l’usuari autoritzi.

En els formularis de recollida de dades s’informa a l’usuari del caràcter voluntari o obligatori de les dades que es sol·liciten. L’usuari garanteix que la informació facilitada és exacta i es correspon amb la realitat. Abans de procedir a enviar les dades l’usuari haurà de llegir i acceptar les condicions d’aquesta Política de Privacitat.

Cessió de dades

FUNDACIÓ SHE no cedirà dades dels usuaris a terceres persones a no ser que hagi obtingut el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars de les dades.

Cookies

El lloc web de la FUNDACIÓ SHE utilitza cookies pròpies per facilitar l’experiència de navegació de l’usuari i amb finalitats estadístiques però, en cap cas, s’hi emmagatzemen dades personals dels usuaris.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador web per ser avisat de la recepció de cookies i acceptar-les o refusar-les segons la seva voluntat, així mateix pot desactivar amb caràcter general la instal·lació de cookies a l’equip.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que estableix l’article 9 de la LOPD, FUNDACIÓ SHE ha adoptat les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu per protegir les dades dels usuaris contra manipulacions, pèrdua i destrucció ocasionals o premeditats així com contra l’accés per part de persones no autoritzades.

Exercici de drets

En relació a les dades obtingudes en aquesta web, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per l’enviament de comunicacions comercials. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i firmada, que indiqui nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail a les següents adreces:

FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Avda. Diagonal 442, 3º, 1ª
08037 – Barcelona

info@fundacionshe.org
 

Organitzadors
Fundació SHE Ajuntament de Cardona
Vols seguir informat?
© 2014 Fundació SHE Tots els drets reservats.
Arriba